Od poniedziałku (20 października) rusza kolejna emisja obligacji korporacyjnych (seria D) spółki Echo Investment S.A. w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Logo Echo Investment

Obligacje serii D posiadają parametry analogiczne do obligacji serii C sprzedawanej na początku września. Walory serii D będą emitowane jako niezabezpieczone i zostaną wykupione 3,5 roku od daty emisji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,15%. Zaś odsetki od obligacji serii D wypłacane będą co pół roku.

Spółka planuje wyemitować do 500.000 sztuk obligacji korporacyjnych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 50 mln złotych.

Cena emisyjna jednej obligacji wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN w dniu 20 września 2014 r. tj. pierwszym dniu przyjmowania zapisów do 100,33 PLN w ostatnim dniu złożenia zapisu tj. w dniu 12 listopada 2014 r.

Wartość nominalna 1 obligacji wynosi 100 złotych. Minimalna wielkość zapisu to jedna obligacja. Zapisy będą przyjmowana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku wcześniejszego wyczerpania całej puli oferowanych papierów dłużnych, zapisy zostaną skrócone, a zlecenia ostatnich inwestorów zredukowane.

Harmonogram emisji

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:

20 października 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów:

12 listopada 2014 r.

Termin przydziału:

13 listopada 2014 r.

Przewidywany dzień emisji:

21 listopada 2014 r.

Przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości:

13 listopada 2014 r.

Przewidywany dzień pierwszego notowania obligacji:

27 listopada 2014 r.

 

Aby otrzymywać informacje o innych ofertach obligacji korporacyjnych należy wypełnić formularz kontaktowy.

Zobacz także