Po sukcesie oferty obligacji serii A, Echo Investment informuje o emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Logo Echo InvestmentObligacje serii B będą oferowane w drodze oferty publicznej. Termin do wykup to 2 lata. Obligacje będą niezabezpieczone.

Spółka planuje wyemitować do 250.000 sztuk obligacji korporacyjnych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 25 mln złotych.

Cena emisyjna jednej obligacji wzrasta w okresie zapisów w przedziale od 100,00 PLN w dniu 2 lipca 2014 r. tj. pierwszym dniu złożenia zapisu do 100,14 PLN w ostatnim dniu złożenia zapisu tj. w dniu 11 lipca 2014 r.

Wartość nominalna 1 obligacji 100 złotych. Minimalna wielkość zapisu to jedna obligacja. Zapisy będą przyjmowana na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku wcześniejszego wyczerpania całej puli oferowanych papierów dłużnych, zapisy zostaną skrócone, a zlecenia ostatnich inwestorów zredukowane.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,85% (10 punktów bazowych mniej, niż w przypadku emisji serii A). Odsetki wypłacane będą co pół roku.

Harmonogram emisji

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 

2 lipca 2014 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 

11 lipca 2014 r.

Termin przydziału: 

14 lipca 2014 r.

Przewidywany Dzień Emisji: 

22 lipca 2014 r.

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości: 

14 lipca 2014 r.

Przewidywany dzień pierwszego notowania Obligacji: 

28 lipca 2014 r.

Zobacz także