Pragma Inkaso S.A. poinformowała, że w dniu 20 października 2014 r. zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie szczegółowych warunków emisji obligacji serii D. Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 10.000 sztuk zabezpieczonych obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda. Emitent chce pozyskać 10 mln złotych, a próg emisji wynosi 8 mln złotych.

Logo Pragma Inkaso

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej emitenta oraz na zakup certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. Za środki z emisji certyfikatów fundusz Pragma 1 zamierza zakupić portfele wierzytelności.

Obligacje będą wypłacać odsetki co 3 miesiące, a ich wysokość będzie zmienna, określana w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M powiększoną o marżę. Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ NFS.

Obligacje zostaną wykupione w terminie 3 lat od daty przydziału, ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii D do obrotu na rynku Catalyst.

Zobacz także