Zarząd Pragma Faktoring poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii E. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji. Spółka zamierza pozyskać 20 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Pragma FaktoringSeria E ma się składać z 20.000 obligacji zdematerializowanych o wartości nominalnej 1000 zł każda. Będą one przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notować w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Próg dojścia emisji do skutku to 10.000 prawidłowo objętych i opłaconych obligacji.

Obligacje zostaną wykupione w terminie 24 miesięcy od daty przydziału, tj. w dniu 19 grudnia 2016 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach trzymiesięcznych.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Przedmiotem zastawu będzie zbiór obejmujący wierzytelności przysługujące spółce Pragma Faktoring S.A. z siedzibą w Katowicach wobec osób trzecich. Najwyższa suma zabezpieczenia zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynoszą 26 mln zł.

Obligacje mają zostać wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności spółki, w szczególności uzyskanych ze spieniężenia wierzytelności nabytych w ramach działalności faktoringowej.

Łączna wartość zobowiązań emitenta na koniec III kwartału 2014 r. wynosi: 69,4 mln zł (dane jednostkowe);  54,3 mln zł (dane skonsolidowane).

Zobacz także