Ledwo klika dni temu zakończył się pierwszy program emisji obligacji, a już zarząd KRUK S.A. poinformował, że w dniu 12 listopada 2014 r. roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia II Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł.

 

Logo Kruk

Prospekt emisyjny

W związku z realizacją Programu Kruk sporządził prospekt emisyjny podstawowy. Prospekt Emisyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie został w dniu dzisiejszym przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Warunki emisji obligacji

Emisje poszczególnych serii obligacji korporacyjnych emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.  Poszczególne serie obligacji mogą mieć zróżnicowane ostateczne warunki emisji w szczególności w zakresie zasad ustalania oprocentowania i jego wysokości, przy czym szczegółowe warunki emisji każdej serii obligacji zawarte będą w Prospekcie Emisyjnym i ostatecznych warunkach poszczególnych emisji obligacji.

Obligacje emitowane w ramach programu nie będą miały formy dokumentu - będą zdematerializowane.

 

Cel emisji

Środki pieniężne pozyskane w ramach programu emisji publicznych (podobnie jak w przypadku środków z niepublicznej emisji obligacji serii U3) przeznaczone zostaną na:

  • działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do Grupy Kapitałowej KRUK
  • lub na refinansowanie zadłużenia spółki
  • lub na finansowanie rozwoju Grupy poprzez akwizycje.

Zobacz także