Zarząd Pragma Faktoring S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji obligacji korporacyjnych na okaziciela serii E. Spółka pozyskała 20 mln złotych plasując 20.000 sztuk obligacji o wartości emisyjnej i nominalnej równej 1.000 złotych. Walory serii E były emitowane w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Logo Pragma Faktoring

Subskrypcja trwała od 4 do 18 grudnia, natomiast przydział obligacji nastąpił w dniu 19 grudnia 2014 roku. Zapisy złożyło 131 inwestorów. Redukcja zapisów nie wystąpiła. Średnia wielkość zapisu to ponad 152 tysiące złotych.

Wyemitowane obligacje zostaną wykupione za dwa lata (19 grudnia 2016 r.). Ich oprocentowanie jest zmienne i oparte o stawkę WIBOR 3M; będzie wypłacane w okresach trzymiesięcznych.

Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym oraz poręczeniem Pragma Inkaso S.A.

Zastaw ustanowiony został na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych emitenta. Zbiór charakteryzuje się zmiennym składem, który stanowi całość gospodarczą (portfel wierzytelności nabywanych przez emitenta na podstawie umów faktoringu od klientów (faktorantów), przysługujących w stosunku do odbiorców usług lub towarów dostarczanych przez faktorantów oraz wierzytelności z tytułu udzielonych przez emitenta pożyczek). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 26 mln zł, a wartość przedmiotu zastawu, wskazana w księgach emitenta wynosi 69,6 mln zł.

Poręczenie Pragma Inkaso S.A. – spółki dominującej – zostało udzielone do kwoty 26 mln zł.

Zobacz także