W dniu 19 marca 2015 r. zarząd spółki Pragma Faktoring podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii G.

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie papierów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Pragma Faktoring - logoEmisja obejmuje do 10.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Spółka zamierza zatem pozyskać 10 mln złotych, a próg emisji to 5 mln złotych.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej każdej obligacji i wynosi 1.000 zł. Będą to obligacje korporacyjne nie posiadające formy dokumentu.

Papiery serii G będą obligacjami o 3-letnim terminie wykupu i zmiennym oprocentowaniu (WIBOR3M + marża). Kupon będzie wypłacany kwartalnie.

Obligacje zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą oraz poręczeniem udzielonym przez spółkę-matkę: PRAGMA INKASO S.A. Najwyższa suma zabezpieczona zastawem rejestrowym oraz maksymalna wysokość udzielonego poręczenia wynosi 13 mln zł (130% wartości emisji).

Obligacje będą oferowane inwestorom w kwietniu 2015 r.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej w zakresie usług faktoringowych i pożyczek.

Zobacz także