Zarząd spółki akcyjnej Kruk poinformował w komunikacie o podjęciu w dniu 25 lutego 2016 r. uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA2.

Celem emisji jest przeznaczenie pozyskanych środków na:

  • nabycie pakietów wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Kruk przez akwizycje.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego III programu emisji obligacji Kruk S.A. Dokument sporządzony został w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) poinformowała w serii raportów bieżących o zakończeniu procesu refinansowania zadłużenia. Oszczędności dla spółki, związane z redukcją kosztów odsetkowych mają wynieść 400 mln zł rocznie.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czwartego kwartału 2015 roku wyniosło 6,04% (w poprzednim kwartale 6,15%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 2,6% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,16% (w poprzednim kwartale 3,37%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 132% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 91% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Zarząd REGIS Sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 stycznia 2016 r. obligatoryjny wykup części obligacji serii A1.

Okresowa amortyzacja obejmie 420 sztuk obligacji, czyli 5% łącznej liczby wyemitowanych papierów serii A1.

Kruk S.A. poinformował o dojściu emisji obligacji serii W2 do skutku i przydzieleniu inwestorom wszystkich 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł.

Zapisy w ramach oferty publicznej przyjmowane były w dniach 18-25 listopada 2015 r. W tym okresie 982 inwestorów złożyło zapisy na 1.996.503 obligacji. W związku z tym emitent dokonał redukcji zapisów (stopa redukcji wyniosła 84,97%).

Zarząd IIF S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale 3.000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Spółka pozyskała więc 3 mln zł.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku, a termin zapadalności to 2 lata.

Cyfrowy Polsat S.A. poinformował, że w dniu 25 września 2015 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services podniosła ratingi dla Cyfrowego Polsatu i jego spółki zależnej Metelem Holding Company Limited (podmiot kontrolujący Polkomtel sp. z o.o. operatora telefonii komórkowej sieci Plus) oraz dla obligacji wyemitowanych przez Eileme 2 AB – spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu.

W sobotę, 19 września 2015 roku zarząd MAK DOM Sp. z o.o. poinformował, że spółka wyemitowała 13.100 szt. zabezpieczonych obligacji serii F. Walory tej serii są obligacjami zwykłymi na okaziciela. Wartość nominalna jednej obligacji korporacyjnej dewelopera z Piaseczna to 1.000 złotych. Emitent pozyskał zatem od inwestorów 13,1 mln złotych.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że planuje emisję obligacji infrastrukturalnych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Emisja ma mieć wartość 500 mln euro, a oferta odbędzie się  na przełomie października i listopada. Według wiceprezesa banku będzie to jedyna oferta BGK w tym roku.