Zarząd IIF S.A. poinformował o zakończeniu subskrypcji i przydziale 3.000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Spółka pozyskała więc 3 mln zł.

Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8% w skali roku, a termin zapadalności to 2 lata.

IIF SA - logoEmitent zobowiązał się do ustanowienia w przeciągu 5 miesięcy zastawu rejestrowego na akcjach spółki Wind Mobile S.A. Wartość ustanawianego zabezpieczenia ma być nie niższa niż 1,5-krotność wyemitowanych obligacji.

Subskrypcja była przeprowadzana w dniach 28 września – 6 października 2015 r. i obejmowała 3.000 obligacji. Zapisy złożyło 36 osób i wszystkim osobom przydzielono opisywane papiery wartościowe. Redukcja zapisów wyniosła 2,5%.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 95 tys. zł i będą rozliczane do dnia wykupu obligacji. Nierozliczona kwota kosztów będzie prezentowana jako rozliczenia międzyokresowe (krótko- i długoterminowe), a kwoty rozliczone będą stanowiły koszty finansowe okresu.

IIF S.A. to fundusz technologiczny inwestujący w projekty z dziedzin internetu, oprogramowania, mediów, finansów oraz innych innowacyjnych technologii.