Obecnie (04.07.2014) można stwierdzić, że dla czasów do wykupu leżących w środkowej części krzywej  (od 1 do 10 lat do wykupu) rentowności spadają, co oznacza, że ceny obligacji rosną. Pozostałe segmenty znalazły się w przynajmniej chwilowej stabilizacji.

Widać trwający od grudnia 2013 r. spadek rentowności dla 5 lat do wykupu i podobne zachowanie dla 1 roku do wykupu. Wyraźne wahnięcie rentowności w dół w marcu 2014 przypisywać można sytuacji na Ukrainie i nagłemu wzrostowi awersji do ryzyka z tym związanemu. Po pewnym odreagowaniu rynek długu wrócił do zachowania obserwowanego w horyzoncie kilkumiesięcznym, czyli do systematycznego spadku rentowności.

 

Struktura czasowa rynku obligacji

Często obserwujemy to dla całej krzywej, ale w czerwcu 2014 rentowność zarówno na krótkim końcu (do 1 roku) jak i na długim (powyżej 10 lat) praktycznie się nie zmieniła. Najszybciej spadał środek krzywej.

Dobrze pokazuje to porównanie obecnej krzywej dochodowości z krzywą sprzed miesiąca. Mamy widoczny spadek rentowności na całej długości krzywej w stosunku do krzywej sprzed miesiąca. Awersja do ryzyka utrzymuje się zatem wśród części inwestorów.

Krzywa dochodowości

Na podstawie tych obserwacji stwierdzamy, że będą nas interesowały obligacje o podobnych czasach do wykupu jak miesiąc temu, czyli od 1 do 5 lat.

W tym zakresie czasowym (fragment krzywej wybrany do tworzenia portfela, zaznaczony prostokątną ramką na wykresie poniżej) dokonamy wyboru obligacji.

Krzywa dochodowości - obligacje do portfela

Równanie Svenssona

 

Spośród obligacji znajdujących się na wybranym fragmencie krzywej będziemy preferować te, które widnieją ponad krzywą (ich rentowności są większe, zatem mogą być niedoszacowane) oraz o większej płynności. Ponadto spośród obligacji o zbliżonym duration powinniśmy jako bezpieczniejsze preferować obligacje zerokuponowe.

Poniżej lista proponowanych obligacji :

OK0715, OK0116, OK0716 ,PS1016, DS1017, DS1019, DS1020.

Ryszard Łukoś, www.InvestTracer.com


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjasniającym zagadnieniza związane z krzywą dochodowości i tworzeniem portfela obligacji skarbowych.

Zobacz także