Bank Pocztowy w poniedziałek, 16 maja 2016 r., poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji serii P1, w związku z ofertą publiczną 10.000.000 obligacji banku, o wartości nominalnej 100 zł każda.

Bank Pocztowy S.A. zamierza zaoferować inwestorom możliwość nabycia obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50.000.000 zł. Oferta kierowana jest do inwestorów detalicznych oraz ma promować małych inwestorów.

Oferta obligacji Banku Pocztowego odbędzie się w ramach programu emisji obligacji własnych, podporządkowanych. 50 mln zł to wartość pierwszej puli obligacji, oferowanych w ramach programu.

Ewentualna redukcja zapisów będzie prowadzona w taki sposób, że zapisy opiewające na ilość obligacji nie większą niż 300 sztuk, i które zostaną złożone nie później niż do całkowitego pokrycia puli 300 tys. obligacji, nie będą redukowane. W przypadku zapisów na ilość obligacji serii P1 opiewających na ponad 300 szt. obligacji, zapisy będą redukowane proporcjonalnie. Minimalna wielkość zapisu na obligacje Banku Pocztowego wynosi 5.000 zł (50 obligacji)

Prezes banku, Szymon Midera, powiedział że intencją jest preferowanie najmniejszych inwestorów.

 

Bank Pocztowy logoObligacje korporacyjne serii P1 Banku Pocztowego

Emitowane obligacje serii P1 Banku Pocztowego:

  • łączna wartość emisji wynosi 50 mln zł (oferta obejmuje 500 tysięcy sztuk obligacji P1);
  • obligacje mają być podporządkowane;
  • obligacje serii P1 emitowane są jako obligacje dziesięcioletnie, a dzień ostatecznego wykupu jest ustalony na  8 czerwca 2026 roku;
  • minimalna wielkość zapisu to 50 sztuk obligacji (5.000 zł).
  • Obligacje Banku Pocztowego mają być oprocentowane według stawki WIBOR 6M + 2,8 p.p., za wyjątkiem pierwszego okresu odsetkowego, dla którego ustalono oprocentowanie stałe na poziomie 4,5% w skali roku;
  • wartość nominalna jednej obligacji serii P1 jest równa 100 zł;
  • obligacje mają być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
  • dniem otwarcia subskrypcji jest 23 maja bieżącego roku;
  • termin zakończenia przyjmowania zapisów został ustalony na dzień 3 czerwca 2016 r.

Program emisji obligacji Banku Pocztowego

Program emisji obligacji został uzgodniony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Bank Pocztowego S.A. po koniec ubiegłego roku. NWZ BP S.A. wyraziło zgodę na emisję obligacji własnych, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1 mld zł.

Obligacje Banku Pocztowego mogą być wyemitowane zarówno jako obligacje podporządkowane, jak i niepodporządkowane. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą mogły być zaliczane do funduszy własnych banku, a pozyskany kapitał ma pozwolić na zwiększenie akcji kredytowej Banku Pocztowego.

Zobacz także