Zarząd Kerdos Group S.A. poinformował, że 9 marca 2015 roku została zakończona i doszła do skutku emisja obligacji korporacyjnych na okaziciela serii J.

Inwestorzy objęli 9.980 sztuk z 10.000 oferowanych obligacji – zatem spółce udało się uplasować zdecydowaną większość oferowanych walorów i pozyskać 9,98 mln złotych. Obligacje serii J mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst – zadecyduje o tym emitent.

Kerdos logoKerdos powiadomił również, że zawarł z kancelarią prawną w dniu 6 marca 2015 roku umowę o pełnienie funkcji administratora zastawu, a w terminie do 20 marca 2015 roku zawrze z tym podmiotem umowę o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia (zastaw na udziałach spółki Dayli Polska wycenionych na 180% wartości zabezpieczanych obligacji).

Prywatna oferta obligacji serii J obejmowała do 10.000 papierów dłużnych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 8% w skali roku i posiadają 3-letni termin wykupu. Kupon będzie płatny kwartalnie. Cena emisyjna była równa cenie nominalnej. Zapisy były przyjmowane od 24 lutego do 9 marca 2015 roku, a obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Zabezpieczenie zastawem na udziałach Dayli ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy od daty przydziału. W warunkach emisji przewidziano możliwość przedterminowego wykupu obligacji.

Celem emisji obligacji jest finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej produktów FMCG rozwijanych w ramach grupy kapitałowej emitenta.