Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS Sanok) poinformował o przydzieleniu obligacji serii PBS0325. Przydzielono 26.230 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Łączna wartość emisji wyniosła więc 2.623.000 zł.

Podstawowy termin wykupu walorów to 31 marca 2025 roku (obligacje 10-letnie). Ich oprocentowanie jest zmienne i ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 400 b.p. (punktów bazowych).

PBS w Sanoku - logoObligacje są walorami: zdematerializowanymi, na okaziciela, niezabezpieczonymi.

Zgodnie z warunkami emisji w przypadku ogłoszenia upadłości PBS Sanok lub jego likwidacji, roszczenia obligatariuszy zaspokajane będą w ostatniej kolejności, w tym środki pieniężne będą podlegały zwrotowi w ostatniej kolejności (obligacje podporządkowane).

Obligacje były oferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów. Zapisy przyjmowano w okresie 16-30 marca 2015 roku. Obligacje przydzielono wszystkim 13 oferentom, którzy złożyli i opłacili zapisy na łącznie 26.230 obligacji.

Łączne koszty przeprowadzenia oferty obligacji PBS0325 wynoszą 31.902,50 zł netto i przedstawiają się następująco:

  • koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty:  21.902,50 zł,
  • koszty doradztwa: 10.000,00 zł netto.

PBS Sanok planuje wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst organizowanym przez GPW.

Bank będzie ubiegał się o wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie wartości wynikających z obligacji zobowiązań do funduszy uzupełniających banku w celu zaliczenia (uznania) obligacji jako składników kapitału Tier II.