W dniu 6 lutego 2014 r. Zarząd MNI S.A. podjął uchwały w przedmiocie emisji przez spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1, w tym dotyczące  zatwierdzenia dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z tą emisją. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 17 marca 2014 roku.

Logo MNIEmisja obligacji będzie miała charakter oferty prywatnej, w ramach której propozycje nabycia obligacji kierowane będą do oznaczonych imiennie, potencjalnych obligatariuszy w liczbie nie większej niż 149 osób.

MNI wyemituje do 60.000 zdematerializowanych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje serii A1 będą oferowane inwestorom po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Emisja dojdzie do skutku, jeśli objęte zostanie co najmniej 40.000 obligacji.

Termin zapadalności obligacji to 2,5 roku (30 miesięcy). Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a obligacje będą zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na 2.135 parach włókien światłowodowych relacji "MNI-Południe", "MNI-Warszawa" i "MNI-Podlasie" wraz z infrastrukturą niezbędną do ich eksploatacji.

Podstawowym celem emisji obligacji serii A1 w części nie większej niż 40 mln zł, jest spłata całości zobowiązań finansowych Emitenta oraz Spółek Grupy Kapitałowej Emitenta wynikających z zawartych umów kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zasilenia kapitału obrotowego w celu rozwinięcia najbardziej rentownych segmentów działalności Emitenta, obejmujących działalność w zakresie telekomunikacji, mediów, infrastruktury teletechnicznej oraz Usług Dodanych (Premium Rate).

Obligacje będą przedmiotem ubieganie się przez Emitenta o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki i cele emisji określone i opublikowane zostaną w zawierającym warunki emisji Dokumencie Informacyjnym.

Zarząd MNI poinformował, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 31.12.2013 r., Emitent posiadał według wartości oszacowanej zobowiązania finansowe w postaci:

 

 Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

  MNI S.A. (dane jednostkowe) w mln złotych:

 Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania

51.914

 Zobowiązania długoterminowe

445

 Zobowiązania krótkoterminowe

51.288

 Rezerwy na zobowiązania

181

 

 Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

 Grupa Kapitałowa MNI (dane skonsolidowane) w mln   złotych:

 Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania

294,111

 Zobowiązania długoterminowe

52,113

 Zobowiązania krótkoterminowe

237,991

 Rezerwy na zobowiązania

4,007

Zobacz także