Getin Noble Bank S.A. (GNB) podał do wiadomości wyniki oferty obligacji serii PP3-II. Emisja obligacji korporacyjnych liczyła 170.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł. Inwestorzy objęli 148.576 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 148.576.000 zł. Emisja ta jest elementem ogłoszonego przez GNB programu emisji obligacji o sumarycznej wartości 750.000.000 zł. W poprzedniej emisji serii PP3-I bank pozyskał 42.694.000 zł.

Logo Getin Noble Bank

Wyemitowane obligacje korporacyjne są zmiennie oprocentowane, poziom oprocentowania obligacji serii PP3-II równa się stopie WIBOR6M powiększonej o 3 punkty procentowe marży. Odsetki mają być wypłacane co sześć miesięcy. Aktualny poziom stopy WIBOR 6M to ok. 2,71%.

Dzień wykupu obligacji Getin Noble Banku jest przewidziany na 10 lipca 2020 r. – obligacje serii PP3-II są siedmioletnie.

Obligacje serii PP3-II mają być wprowadzone do notowań na rynku Catalyst. W obrocie na Catalyst znajduje się już 18 serii obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej ponad 1,4 mld zł. W bieżącym okresie odsetkowym obligacje GNB oprocentowane są na poziomie od 6,14 do 7,46%, średnio 6,76%. Warto zwrócić uwagę, że oprocentowanie obligacji Getin Noble Banku na Catalyst jest wyższe niż w przypadku serii PP3-II.

Kursy obligacji Getin Noble Banku na Catalyst w dniu 26 lipca wahały się na poziomie od 99 do 101,5%. Średni kurs obligacji GNB zbliżony jest do nominału – 100,13%.

Zobacz także