Getin Noble Bank poinformował o wynikach oferty PP3-VII oraz o rozpoczęciu kolejnej emisji obligacji serii PP3-VIII. W ramach poprzedniej oferty bank wyemitował 40.397 obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 40.397.000 zł. Emisja obligacji korporacyjnych serii PP3-VII obejmowała 50.000 szt. obligacji, a więc nie została objęta w całości.

Logo Getin Noble Bank

Co ciekawe w rozpoczynającej się właśnie emisji bank obniżył oferowane oprocentowanie obligacji z 3,00 do 2,75 punktu procentowego ponad stopę WIBOR 6M. Jest to dość odważny krok, biorąc pod uwagę, że już poprzednia emisja nie sprzedała się w całości. Oprocentowanie obligacji serii PP3-VIII przy aktualnej stopie WIBOR 6M w pierwszym okresie odsetkowym ukształtuje się na poziomie ok. 5,45%.

Należy zwrócić uwagę, że notowane na Catalyst obligacje Getin Noble Banku są oprocentowane w bieżących okresach odsetkowych średnio na poziomie 6,12% (od 5,66 do 6,65%). Ostatnie transakcje obligacjami GNB na rynku Catalyst były zawierane po kursach zbliżonych do nominału. Zastanawiając się nad inwestycją w obligacje Getin Noble Banku, warto więc rozważyć kupno obligacji na Catalyst zamiast uczestniczenia w kolejnej ofercie publicznej.

Oferta obligacji serii PP3-VIII rozpoczęła się w dniu 26 listopada i ma potrwać do 12 grudnia 2013 r. Również do 12 grudnia mogą być dokonywane wpłaty na obligacje. Przydział obligacji ma się odbyć w dniu 19 grudnia 2013 r. Dzień ten będzie również datą emisji.

Ofertą objęte jest 50.000 szt. obligacji o wartości nominalnej równej 1.000 zł. Minimalny zapis może być złożony na 25 szt. obligacji o łącznej wartości 25.000 zł. Cena emisyjna obligacji jest równa ich wartości nominalnej, tj. 1.000 zł.

Obligacje serii PP3-VIII są emitowane na siedem lat, a ich ostateczny wykup ma się odbyć w dniu 21 grudnia 2020 r.

Obligacje Getin Noble Banku serii PP3-VIII nie będą zabezpieczone ani bezpośrednio ani pośrednio.

Obligacje GNB mają być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Zobacz także