1 sierpnia rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii PP3-III banku Getin Noble Bank S.A. Złożenie zapisu na obligacje jest możliwe do 21 sierpnia. Wpłaty środków na obligacje można dokonać także do 21 sierpnia. Obligacje mają zostać przydzielone w dniu 28 sierpnia 2013 r., czyli w dacie emisji.

Oferta publiczna obejmuje pulę liczącą 50.000 sztuk obligacji o jednostkowym nominale 1.000 zł. Wartość nominalna całej emisji wynosi 50.000.000 zł. Oferta obligacji serii PP3-III to część programu emisji Getin Noble Banku, którego łączna wartość wynosi 750.000.000 zł.

Logo Getin Noble BankOprocentowanie obligacji Getin Noble Banku jest zmienne i ustalane na poziomie stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 3 punkty procentowe. Aktualnie stopa WIBOR 6M znajduje się na poziomie ok. 2,71%, tak więc wysokość odsetek od obligacji serii PP3-III w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ok. 5,71%. Okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy.

Na Catalyst obecnie notowanych jest 18 serii obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej ponad 1,4 mld zł. Ich średnie oprocentowanie wynosi 6,76%. Na rynku kursy obligacji GNB oscylują nieco powyżej wartości nominalnej.

Obligacje korporacyjne serii PP3-III są emitowane na siedem lat. Termin ostatecznego wykupu obligacji przypada na 28 sierpnia 2020 roku. Getin Noble Bank przewidział możliwość przedterminowego wykupu swoich obligacji.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk (minimum 25.000 zł).

Obligacje PP3-III Getin Noble Bank S.A. nie są zabezpieczone ani pośrednio ani bezpośrednio.

Celem emisji obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku S.A., co ma pozwolić na rozwój działalności. Emitent wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie obligacji do zobowiązań podporządkowanych.

Getin Noble Bankowi nadano następujące ratingi:

  • Fitch Ratings: Rating Podmiotu – BBB (perspektywa stabilna),
  • Moody’s Investor Service: Rating Siły Finansowej – D- (perspektywa stabilna).

Cel emisji obligacji to podniesienie wysokości funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Bank S.A., co ma pozwolić na rozwój działalności.

Grupa Kapitałowa Getin Noble Banku S.A. specjalizuje się w działalności w następujących obszarach rynku finansowego:

  • usługach bankowych,
  • usługach leasingowych,
  • usługach pośrednictwa finansowego,
  • funduszach inwestycyjnych,
  • usługach maklerskich.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym ,mającym dla klientów bogatą ofertą produktową dotyczącą możliwości pozyskania finansowania oraz w zakresie oszczędzania i inwestowania. GNB ponadto proponuje klientom szeroką paletę usług dodatkowych. Cała oferta GNB jest dostępne poprzez różne kanały – posiada placówki bankowe oraz platformę internetową. Getin Noble Bank oferuje usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji oraz jednostek samorządowych.

Getin Noble Bank S.A. posiada własną grupę kapitałową, wśród spółek zależnych znajdują się Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dom maklerski Noble Securities S.A., Noble Concierge sp. z o.o. oraz Getin Leasing S.A. Pozwala to emitentowi na przedstawienie klientom pełnej oferty usług finansowych. Grupa Getin Noble Banku specjalizuje się w usługach maklerskich, usługach concierge, jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i certyfikatach inwestycyjnych, produktach ubezpieczeniowych oraz leasingowych.

Aby uzyskać informacje o emisji obligacji korporacyjnych Getin Noble Banku prosimy o wypełnienie formularza – pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

Zobacz także