Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o planowanej ofercie obligacji serii R3. Celem emisji jest sfinansowanie kupna pakietów wierzytelności przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Kruk. Drugim ewentualnym celem emisji jest zrefinansowanie zadłużenia lub przejęcia innych firm w celu sfinansowania rozwoju Grupy Kapitałowej.

Kruk SAEmisja serii R3 ma liczyć do 50.000 obligacji o jednostkowym nominale 1.000 zł każda. Tak więc wielkość emisji ma nie przekroczyć 50.000.000 zł. Cena obligacji w ofercie będzie równa nominałowi, a więc wyniesie 1.000 zł.

Oprocentowanie obligacji ma być równe stopie WIBOR 3M powiększonej o 4,5 punktu procentowego marży. Przy aktualnej stopie WIBOR 3M oprocentowanie obligacji ukształtowałoby się na poziomie ok. 7,2% w skali roku. Odsetki od obligacji mają być wypłacane co 3 miesiące.

Uchwała o emisji obligacji Kruk przewiduje, że oprocentowanie może być podwyższone o 0,5 punktu procentowego w przypadku wzrostu zobowiązań spółki powyżej ustalonego wskaźnika zadłużenia (2,2). W przypadku ponownego spadku zobowiązań poniżej ustalonego wskaźnika zadłużenia, marża wróci do poziomu 4,5 punktu procentowego.

Obligacje Kruk są emitowane na 60 miesięcy (5 lat) licząc od dnia ich emisji. Emisja obligacji ma nastąpić nie później niż do 31 grudnia 2013 r. Inwestorzy będą mieli możliwość zgłoszenia obligacji serii R3 do przedterminowego wykupu, w przypadku gdy wysokość zadłużenia spółki przekroczy ustalony wskaźnik zadłużenia (2,5)– ma to zabezpieczyć obligatariuszy przed niekontrolowanym wzrostem zadłużenia spółki. Jednocześnie zabezpieczenie to powinno wpłynąć na zwiększenie sprawności działania spółki w zakresie wykorzystania dostępnego finansowania.

Intencją Zarządu spółki jest, żeby wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka poinformowała, że jej obligacje serii R3 mają być niezabezpieczone

Zarząd spółki wskazał, że obligacje serii R3 mają być emitowane w ramach oferty prywatnej, a więc kierowanej do co najwyżej 149 inwestorów. Możliwość uczestnictwa w emisji otrzymają wyłącznie osoby zaproszone przez emitenta do udziału w ofercie obligacji.

Grupa KRUK od wielu lat jest liderem w swojej branży, czyli znaczącym podmiotem na rynku windykacji wierzytelności na zlecenie oraz w zakresie obrotu wierzytelnościami. Dokonana przez spółkę ocena perspektyw rynku na najbliższe lata i spodziewana wartościowo duża podaż spraw związanych z windykacją wierzytelności, szczególnie pochodzących z sektora bankowego, zostały uznane za szanse dla Grupy Kapitałowej Kruk w zakresie dostępu do pakietów wierzytelności. Spółka w związku z nabywaniem pakietów spodziewa się w tym czasie ponieść duże nakłady inwestycyjne. Obligacje mają być uzupełnieniem finansowania spodziewanych inwestycji (obok środków własnych spółki Kruk S.A. i kredytów bankowych).

Chcąc otrzymywać informacje o aktualnych ofertach obligacji korporacyjnych należy wypełnić formularz kontaktowy.

Zobacz także