16 września rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii PP3-V banku Getin Noble Bank S.A. Złożenie zapisu na obligacje jest możliwe do 30 września. Wpłaty środków na obligacje można dokonać także do 30 września. Obligacje mają zostać przydzielone w dniu 7 października 2013 r., czyli w dniu emisji.

Oferta publiczna obejmuje pulę liczącą 35.000 sztuk obligacji o jednostkowym nominale 1.000 zł. Wartość nominalna całej emisji wynosi zatem 35.000.000 zł. Oferta obligacji serii PP3-III to część programu emisji Getin Noble Banku, którego łączna wartość wynosi 750.000.000 zł.

Logo Getin Noble BankOprocentowanie obligacji Getin Noble Banku jest zmienne i ustalane na poziomie stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 3 punktów procentowych. Aktualnie stopa WIBOR 6M znajduje się na poziomie ok. 2,73%, tak więc wysokość odsetek od obligacji serii PP3-III w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ok. 5,73%. Okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy.

Na Catalyst obecnie notowanych jest 20 serii obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej ponad 1,6 mld zł. Ich średnie oprocentowanie wynosi 6,45%. Na rynku kursy większości obligacji GNB oscylują nieco powyżej wartości nominalnej.

Obligacje korporacyjne serii PP3-III są emitowane na siedem lat. Termin ostatecznego wykupu obligacji przypada na 7 października 2020 roku. Getin Noble Bank przewidział możliwość przedterminowego wykupu swoich obligacji.

Bank zamierza wprowadzić wyemitowane obligacje na rynek Catalyst – będzie więc możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji poprzez sprzedaż posiadanych obligacji na rynku.

Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk , czyli 25.000 zł.

Obligacje PP3-III Getin Noble Bank S.A. nie są zabezpieczone ani pośrednio, ani bezpośrednio.

Getin Noble Bankowi nadano następujące ratingi:

  • Fitch Ratings: Rating Podmiotu – BBB (perspektywa stabilna),
  • Moody’s Investor Service: Rating Siły Finansowej – D- (perspektywa stabilna).

Celem emisji obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku S.A., co ma pozwolić na rozwój działalności. Emitent wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie obligacji do zobowiązań podporządkowanych.

Grupa Kapitałowa Getin Noble Banku S.A. specjalizuje się w działalności w następujących obszarach rynku finansowego:

  • usługach bankowych,
  • usługach leasingowych,
  • usługach pośrednictwa finansowego,
  • funduszach inwestycyjnych,
  • usługach maklerskich.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, mającym dla klientów bogatą ofertą produktową dotyczącą możliwości pozyskania finansowania oraz w zakresie oszczędzania i inwestowania. GNB ponadto proponuje klientom szeroką paletę usług dodatkowych. Cała oferta GNB jest dostępne poprzez różne kanały – posiada placówki bankowe oraz platformę internetową. Getin Noble Bank oferuje usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji oraz jednostek samorządowych.

Getin Noble Bank S.A. posiada własną grupę kapitałową, wśród spółek zależnych znajdują się Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dom maklerski Noble Securities S.A., Noble Concierge sp. z o.o. oraz Getin Leasing S.A. Pozwala to emitentowi na przedstawienie klientom pełnej oferty usług finansowych.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje o emisji obligacji korporacyjnych Getin Noble Banku prosimy o kontakt – pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

Zobacz także