Od dnia 14 października trwają zapisy w ofercie publicznej obligacji serii PP3-VI Getin Noble Banku S.A. Składanie zapisów ma potrwać do dnia 31 października. Wpłat środków na obligacje można dokonywać również do dnia 31 października. Data emisji obligacji przypada na 7 listopada, wtedy też obligacje mają zostać przydzielone inwestorom.

Logo Getin Noble BankW ofercie publicznej obligacji Getin Noble Bank S.A. oferowane jest 50.000 szt. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej równej 1.000 zł. Wartość nominalna całej emisji obligacji serii PP3-VI wynosi zatem 50.000.000 zł. Oferta obligacji serii PP3-VI stanowi część programu emisji Getin Noble Banku, w ramach którego wyemitowane mają zostać obligacje o łącznej wartości równej 750.000.000 zł.

Oprocentowanie obligacji Getin Noble Banku ma być zmienne i równe poziomie stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3 punktów procentowych. Aktualnie stopa WIBOR 6M wynosi ok. 2,71%, czyli oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ok. 5,71%. Okres odsetkowy obligacji serii PP3-VI wynosi 6 miesięcy.

Obligacje serii PP3-VI mają być notowane na rynku obligacji Catalyst. Na Catalyst na chwilę obecną notowane jest 20 serii obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 1,6 mld zł. Notowane obligacje GNB są oprocentowane średnio na poziomie 6,26%. W ostatnich transakcjach na rynku kursy obligacji Getin Noble Banku kształtowały się nieco powyżej ich wartości nominalnej.

Dzień wykupu obligacji korporacyjnych serii PP3-VI przypada na 9 listopada 2020 roku – obligacje są emitowane na siedem lat. Getin Noble Bank przewidział możliwość przedterminowego wykupu swoich obligacji.

Cena emisyjna obligacji serii PP3-VI Getin Noble Banku jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Minimalna wielkość zapisu w na obligacje to 25 sztuk (25.000 zł).

Obligacje PP3-VI Getin Noble Bank S.A. nie są zabezpieczone ani pośrednio, ani bezpośrednio.

Getin Noble Bankowi nadano następujące ratingi:

  • Fitch Ratings: Rating Podmiotu – BBB (perspektywa stabilna),
  • Moody’s Investor Service: Rating Siły Finansowej – D (perspektywa stabilna).

Cel emisji obligacji to podniesienie wysokości funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Bank S.A., co ma pozwolić na rozwój działalności.

Grupa Kapitałowa Getin Noble Banku S.A. specjalizuje się w działalności w następujących obszarach rynku finansowego:

  • usługach bankowych,
  • usługach leasingowych,
  • usługach pośrednictwa finansowego,
  • funduszach inwestycyjnych,
  • usługach maklerskich.

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, mającym dla klientów bogatą ofertą produktową dotyczącą możliwości pozyskania finansowania oraz w zakresie oszczędzania i inwestowania. GNB ponadto proponuje klientom szeroką paletę usług dodatkowych. Cała oferta GNB jest dostępna poprzez różne kanały: placówki bankowe oraz platformę internetową. Getin Noble Bank oferuje usługi dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji oraz jednostek samorządowych.

Getin Noble Bank S.A. posiada własną grupę kapitałową, wśród spółek zależnych znajdują się Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dom maklerski Noble Securities S.A., Noble Concierge sp. z o.o. oraz Getin Leasing S.A. Pozwala to emitentowi na przedstawienie klientom pełnej oferty usług finansowych. Grupa Getin Noble Banku specjalizuje się w usługach maklerskich, usługach concierge, jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i certyfikatach inwestycyjnych, produktach ubezpieczeniowych oraz leasingowych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o emisji obligacji korporacyjnych Getin Noble Banku prosimy o kontakt – pomożemy w sprawnym załatwieniu formalności.

Zobacz także