Zarząd PKN Orlen S.A. poinformował o rozpoczęciu emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii C. Emisja obligacji serii C odbywa się w ramach programu publicznych emisji obligacji, którego łączna wartość wynosi maksymalnie 1 mld zł. Łączny nominał oferowanych do objęcia obligacji serii C wynosi 200 mln zł.

Logo PKN Orlen

Obligacje serii C oferowane są w ramach oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Do objęcia oferowanych jest 2.000.000 sztuk obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł.

Zapisy na obligacje korporacyjne serii C PKN Orlen mają potrwać od 6 do 21 listopada 2013 r. Odsetki od obligacji naliczane są codziennie, od dnia rozpoczęcia sprzedaży, w związku z czym cena emisyjna obligacji zależna jest od dnia, w którym inwestor złoży zapis na obligacje. W pierwszym dniu sprzedaży cena emisyjna wynosi 100 zł, w każdym kolejnym dniu cena ta będzie zwiększana o wartość narosłych odsetek. Zapisy mają potrwać do dnia 21 listopada 2013 roku, a przydział obligacji ma nastąpić w dniu 25 listopada.

W poniższej tabeli zaprezentowana jest cena emisyjna obligacji w konkretnych dniach zapisu:

Dzień sprzedaży

Data

Cena emisyjna

1

6 listopada 2013

100,00

2

7 listopada 2013

100,01

3

8 listopada 2013

100,02

4

9 listopada 2013

100,03

5

10 listopada 2013

100,04

6

11 listopada 2013

100,06

7

12 listopada 2013

100,07

8

13 listopada 2013

100,08

9

14 listopada 2013

100,09

10

15 listopada 2013

100,10

11

16 listopada 2013

100,11

12

17 listopada 2013

100,12

13

18 listopada 2013

100,13

14

19 listopada 2013

100,15

15

20 listopada 2013

100,16

16

21 listopada 2013

100,17

 

Minimalna wielkość zapisu na obligacje serii C PKN Orlen to 1 sztuka.

Oprocentowanie obligacji serii C PKN Orlen ma być zmienne i równe poziomowi stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 140 punktów bazowych. Aktualnie stopa WIBOR 6M wynosi ok. 2,7%, czyli oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym wyniesie ok. 4,1%. Okres odsetkowy obligacji serii C PKN Orlen wynosi 6 miesięcy.

Obligacje korporacyjne serii C PKN Orlen są obligacjami czteroletnimi, ich ostateczny wykup ma nastąpić w dniu 6 listopada 2017 r.

Obligacje serii C PKN Orlen są obligacjami niezabezpieczonymi.

Wpływy z emisji obligacji korporacyjnych serii C mają być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności PKN Orlen oraz dalszy rozwój spółki, której ogólnym celem jest osiągnięcie zysku. Wpływy z obligacji mają zostać wykorzystane na realizację strategii działalności Spółki na lata 2013-2017. W szczególności, środki z emisji obligacji mogą zostać wykorzystane m.in. na realizację programu inwestycyjnego ukierunkowanego na rozwój Grupy PKN Orlen, w tym w segmentach wydobycia i energetyki.

PKN Orlen posiada następujące ratingi:

  • Ba1 z perspektywą pozytywną przyznany przez Moody’s Investors Service, Inc.
  • BB+ z perspektywą pozytywną przyznany przez Fitch Polska S.A.

Obydwa powyższe ratingi odnoszą się do skali międzynarodowej. Posiadane przez PKN Orlen poziomy ratingów Ba1 i BB+ są najwyższymi ratingami poniżej tzw. ratingów inwestycyjnych.

Ponadto agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała PKN Orlen krajową ocenę kredytową na poziomie A- (pol) dla emisji obligacji serii C.

PKN Orlen zamierza wystąpić z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym, na platformie Catalyst prowadzonej przez GPW. W chwili obecnej na Catalyst notowane są 3 serie obligacji PKN Orlen o łącznej wartości nominalnej 1,4 mld zł. Oprocentowanie notowanych na Catalyst obligacji PKN Orlen wynosi średnio 4,23%. Ostatnie transakcje obligacjami PKN Orlen na rynku Catalyst zawierane były po cenie nieco wyższej od nominału notowanych obligacji spółki.

 

Opis działalności emitenta

PKN Orlen jest jedną z największych korporacji naftowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W roku 2012 przychody spółki przekroczyły 120 mld zł dzięki czemu PKN Orlen, jako jedyna polska spółka znajduje się na liście 500 największych spółek na świecie magazynu Fortune (na miejscu 297.).

PKN Orlen zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Republice Czeskiej i na Litwie. W 2012 roku rafinerie spółki przerobiły łącznie prawie 28 mln ton ropy naftowej. Zintegrowany kompleks rafineryjno-petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Duża część paliw wyprodukowanych przez PKN Orlen sprzedawana jest za pośrednictwem własnej sieci detalicznej Grupy. PKN ORLEN posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw liczącą ok. 2.700 obiektów, zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Republice Czeskiej i na Litwie.

PKN Orlen prowadzi obecnie działalność rafineryjną (obejmującego produkcję rafineryjną, logistykę i sprzedaż hurtową paliw), detaliczną i petrochemiczną. Ponadto spółka jest w trakcie budowy dodatkowych dwóch segmentów – energetyki oraz wydobycia.

Zobacz także