Spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) poinformowała w serii raportów bieżących o zakończeniu procesu refinansowania zadłużenia. Oszczędności dla spółki, związane z redukcją kosztów odsetkowych mają wynieść 400 mln zł rocznie.

 Cyfrowy Polsat logoSpółka spłaciła zadłużenie wynikające z wyemitowanych przez spółkę zależną Eileme 2 AB (publ) obligacji niepodporządkowanych Senior Notes o nominale:

  • 542,5 mln EUR – oprocentowane na poziomie 11¾%, oraz
  • 500 mln USD – oprocentowane na poziomie 11⅝%.

Termin spłaty tych obligacji był wyznaczony na 2020 rok.

Obligacje Senior Notes przeznaczone były na część programy finansowania jednostki zależnej od Cyfrowego Polsatu – spółki Polkomtel sp. z o.o.

W ramach procesu refinansowania Cyfrowy Polsat we wrześniu 2015 roku spółka zawarła umowy kredytów terminowych w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredytów rewolwingowych w wysokości do 1 mld zł Umowy kredytowe zostały zawarte z konsorcjum dziewiętnastu instytucji finansowych na czele którego stoją cztery banki: PKO BP, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz Société Générale.

Spłacając obligacje Senior Notes spółki Eileme 2 Grupa Cyfrowy Polsat jednocześnie zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o 4,8 mld zł oraz połączyła swoje umowy kredytowe z umowami kredytowymi Polkomtelu. Jednocześnie zmieniony został pakiet zabezpieczeń związanych z zawartymi umowami kredytowymi na mniej restrykcyjny dla Spółki.

Ponadto Cyfrowy Polsat, na potrzeby procesu refinansowania swojej Grupy Kapitałowej, wyemitował w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.

 

Nowe kredyty Cyfrowego Polsatu

Termin spłaty kredytów wynikających z umów kredytowych zawartych w ubiegłym roku przypada na wrzesień 2020 roku, tj. w ciągu pięciu lat od zawarcia umów z konsorcjum.

Oprocentowanie tych kredytów zostało ustalone jako oprocentowanie zmienne wynikające z sumy stopy procentowej WIBOR (dla danych okresów odsetkowych) oraz przyjętej marży. Obliczenie przyjętej marży jest z kolei uzależnione od wskaźnika skonsolidowanego długu netto przypadającego na skonsolidowaną EBITDA. Marża ma być obniżana wraz z malejącym poziomem wskaźnika długu netto w stosunku do EBITDA.

Przedstawiciele Spółki wskazywali, że proces refinansowania zadłużenia zapewni Grupie Cyfrowego Polsatu nowe finansowanie, na lepszych niż dotychczas warunkach i w całości w złotych polskich (co w szczególności podkreślał Zarząd).

Głównymi zaletami zakończonego procesu refinansowania zadłużenia Grupy Cyfrowy Polsat mają być m.in.:

  • spadek uśrednionych kosztów Grupy związanych z odsetkami o blisko połowę – tj. o ok. 3 punkty procentowe. do ok. 3,6%,
  • zwiększenie dywersyfikacji źródeł finansowania – umowy z konsorcjum dziewiętnastu instytucji finansowych,
  • ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu,
  • korzystne struktura walutowa nowego finansowania – wyłącznie kredyty zawarte w złotych polskich,
  • ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń, a ponadto możliwość zniesienia zabezpieczeń, gdy wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 1,75x,
  • zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej Grupy Cyfrowego Polsatu.

Na stronie PIB-Obligacje szerzej pisaliśmy o spółce Cyfrowy Polsat S.A. w tym artykule.

Zobacz także