Kruk SA poinformował, że jego zarząd podjął 7 maja 2015 r. uchwałę o emisji obligacji korporacyjnych serii W1 oraz ustalił ostateczne warunki tych obligacji (w tym cenę emisyjną i liczbę oferowanych obligacji). Obligacje są objęte prospektem emisyjnym podstawowym II Programu Emisji Obligacji Publicznych zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 grudnia 2014 r.

Logo Kruk

Emisja będzie miała charakter oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 200.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł. Łączna wartość oferty wyniesie więc maksymalnie 20 mln zł.

Będą to walory 5-letnie, wypłacające odsetki co kwartał, według stałej rocznej stopy procentowej wynoszącej 4,5%. Emitent zastrzegł sobie prawo wcześniejszego wykupu według własnego uznania całości lub części wyemitowanych obligacji, nie wcześniej jednak niż przez upływem 6 miesięcy od daty przydziału. Wcześniejszy wykup na żądanie obligatariuszy będzie możliwy jedynie w przypadkach przewidzianych przez ustawę o obligacjach.

Środki uzyskane przez spółkę z tytułu emisji obligacji korporacyjnych serii W1 zostaną rozdysponowane zgodnie z założeniami II Programu Emisji Obligacji Publicznych.

Walory będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełne informacje zawierające wszystkie szczegóły emisji zostaną udostępnione wraz z publikacją ostatecznych warunków emisji obligacji.

 

Aktualizacja 2014.05.13.

Zapisy będą przyjmowane w dniach 25 maja – 2 czerwca 2015.

Przydział obligacji zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.

Zobacz także