Kruk SA poinformował, że emisja obligacji korporacyjnych serii U3 doszła do skutku. Inwestorzy instytucjonalni objęli wszystkie oferowane papiery (35.000 sztuk) w cenie emisyjnej równej 1.000 złotych każda. Spółka pozyskała zatem 35 mln złotych.

Logo KrukWalory serii U3 to obligacje zwykłe, na okaziciela. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR3M plus marża w wysokości 335 punktów bazowych.

W przypadku, gdy wyliczany na postawie kwartalnych sprawozdań skonsolidowanych, Wskaźnik Zadłużenia, o którym mowa w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 12 listopada 2014 r. w związku z ofertą prywatną Obligacji przeprowadzaną w ramach Programu Emisji Obligacji Niezabezpieczonych, będzie wyższy niż 2,2  - marża odsetkowa wzrośnie o 50 punktów bazowych.

Zobacz także