Zarząd Kruk S.A. poinformował w komunikacie bieżącym o planowanym przeprowadzeniu niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii U1. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 wytypowanych przez spółkę inwestorów. Oferta prywatna obligacji serii U1 ma być przeprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Kruk SASpółka na razie nie podała jakie będzie oprocentowanie obligacji. Uchwała spółki w sprawie oferty obligacji przewiduje, że oprocentowanie obligacji zostanie ustalone w wyniku procesu book buildingu. Odsetki od obligacji mają być wypłacane co trzy miesiące.

Emisja serii U1 ma liczyć maksymalnie 10.000 sztuk obligacji, których nominał ma być równy 1.000 zł. Całkowita wielkość emisji obligacji wyniesie więc maksymalnie 10.000.000 zł. Obligacje mają być oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1.000 zł.

Termin wykupu obligacji serii U1 przewidziano na 60 miesięcy (5 lat) od dnia przydziału obligacji.

Zarząd Kruk-a przekazał, że obligacje korporacyjne serii U1 mają być wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Jako cel emisji obligacji spółka wskazała trzy alternatywne możliwości:

  • finansowanie nabycia pakietów wierzytelności,
  • refinansowanie zadłużenia Grupy Kruk,
  • finansowanie rozwoju Grupy Kruk przez akwizycje.

Grupa KRUK od wielu lat jest uznawana za lidera w swojej branży i jest znaczącym podmiotem na rynku windykacji wierzytelności na zlecenie oraz w zakresie obrotu wierzytelnościami. Dokonana przez spółkę ocena perspektyw rynku na najbliższe lata i spodziewana wartościowo duża podaż spraw związanych z windykacją wierzytelności zostały uznane za szanse dla Grupy Kapitałowej Kruk w zakresie dostępu do pakietów wierzytelności. W związku z powyższym zarząd Kruk-a spodziewa się, że w najbliższych latach spółka będzie ponosiła znaczne nakłady na nabycie pakietów wierzytelności. Jako spodziewane źródła finansowania nabycia pakietów wierzytelności spółka wymienia środki własne oraz wspomaganie kapitałem obcym, głównie w postaci kredytów i obligacji.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zarząd spółki spodziewa się, że w najbliższych latach poziom zadłużenia Grupy może nadal rosnąć. W celu ochrony inwestorów przed niekontrolowanym wzrostem zobowiązań Spółka zobowiązała się, że jej zadłużenie nie przekroczy określonego wskaźnika zadłużenia. W przypadku, gdy określony wskaźnik zadłużenia zostanie przekroczony obligatariusze będą mieli prawo do przedstawienia obligacji do przedterminowego wykupu.

Warto zauważyć, że niedawno (8 listopada 2013r.) Kruk poinformował również o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dla programu emisji obligacji publicznych. Niedługo można spodziewać się opublikowania prospektu, wtedy też znane będą wszystkie szczegóły dotyczące emisji publicznych obligacji spółki.

Aby otrzymywać informacje o aktualnych ofertach obligacji proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zobacz także