W komunikacie z dnia 28 listopada zarząd spółki CI Games S.A. poinformował o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych na okaziciela. Papiery te będą niezabezpieczone, łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 15 mln złotych, a sama emisja ma zakończyć się w 2016 roku. Jednocześnie zarząd emitenta zastrzegł sobie prawo do ustalenia ostatecznych warunków emisji (termin, łączna wartość emitowanych obligacji i inne parametry) w zależności od sytuacji na rynku długu.

Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł. W jego ramach planuje emitować obligacje publiczne w złotych lub w EURO, które będą zdematerializowane i nie będą miały formy dokumentu.

Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o podjęciu w dniu 5 sierpnia uchwały o emisji obligacji niezabezpieczonych serii AA3.

Kapitał z emisji pozyskany przez windykatora ma być przeznaczony na zakup pakietów wierzytelności przez spółki, które należą do Grupy Kapitałowej Kruk. Jako cele alternatywne podano: refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej lub finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej w drodze akwizycji.

Obligacje Kruk S.A. będą denominowane w euro, a wielkość emisji została ustalona na nie więcej niż 20 mln euro. Obligacje będą sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji.

Emisja będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

Zarząd VOXEL S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii G. Łącznie spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 mln zł.

Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii F w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 01/06/2016. Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł. Emitent planuje pozyskać maksymalnie 10 mln zł, które chce przeznaczyć na sfinansowanie wykupu obligacji serii E.

W dniu dzisiejszym Indos SA poinformował w raporcie bieżącym, że w dniu 8 czerwca 2016 roku zarząd spółki

podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii J.

Emitowane papiery będą zabezpieczone. Spółka planuje wyemitować do 10.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. W przypadku uplasowania całości emisji, Indos pozyska 10 mln złotych.

Bank Pocztowy w poniedziałek, 16 maja 2016 r., poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji serii P1, w związku z ofertą publiczną 10.000.000 obligacji banku, o wartości nominalnej 100 zł każda.

Bank Pocztowy S.A. zamierza zaoferować inwestorom możliwość nabycia obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50.000.000 zł. Oferta kierowana jest do inwestorów detalicznych oraz ma promować małych inwestorów.

Oferta obligacji Banku Pocztowego odbędzie się w ramach programu emisji obligacji własnych, podporządkowanych. 50 mln zł to wartość pierwszej puli obligacji, oferowanych w ramach programu.

Ewentualna redukcja zapisów będzie prowadzona w taki sposób, że zapisy opiewające na ilość obligacji nie większą niż 300 sztuk, i które zostaną złożone nie później niż do całkowitego pokrycia puli 300 tys. obligacji, nie będą redukowane. W przypadku zapisów na ilość obligacji serii P1 opiewających na ponad 300 szt. obligacji, zapisy będą redukowane proporcjonalnie. Minimalna wielkość zapisu na obligacje Banku Pocztowego wynosi 5.000 zł (50 obligacji)

Prezes banku, Szymon Midera, powiedział że intencją jest preferowanie najmniejszych inwestorów.

Zarząd Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AD1. Spółka zamierza pozyskać nie więcej niż 50 mln zł (chce wyemitować do 50.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł).

Będą to walory 3-letnie, niezabezpieczone, o odsetkach wypłacanych co 3 miesiące. Oprocentowanie zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu (book building).

AOW Faktoring S.A., której trzy serie obligacji są już notowane na rynku Catalyst, zamierza wyemitować kolejną serię obligacji i wprowadzić ją do obrotu na tym rynku.

AOW Faktoring S.A. jest firmą rodzinną – 100% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu panów Juliana i Michała Kinkel. Pan Julian Kinkel posiada 98,89% akcji a pan Michał Kinkel pozostałe 1,11% kapitału. Pan Julian Kinkel jest wiceprezesem a pan Michał Kinkel prezesem spółki AOW faktoring. Dzięki temu, że firma AOW Faktoring jest firmą rodzinną, a akcjonariusze są jednocześnie zarządzającymi, decyzje Zarządu są ściśle związane z interesem i bezpieczeństwem działania firmy.

Dzięki współpracy z profesjonalną Firmą Pożyczkową udostęniamy możliwość współfinansowana pożyczki dla podmiotu gospodarczego. Minimalna kwota wejścia to 200 tys. zł (łączna wysokość pożyczki: 1 mln zł), oprocentowanie 9% w skali roku, pożyczka na 12 miesięcy (z opcją przedłużenia spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy).