Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poinformował, że w dniu 17 grudnia 2013 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii C. Aby uchwała była ważna wymaga jeszcze zgody Zgromadzenia Inwestorów BEST II NS FIZ, które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 r.

Informację o planowanej emisji obligacji przekazała Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. Zarząd spółki poinformował, że podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Planowana emisja obejmuje 5.000 sztuk obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej 1.000 zł. Łączna wartość emisji wyniesie więc 5.000.000 zł. Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia przez inwestorów co najmniej 500 sztuk obligacji.

Getin Noble Bank poinformował o wynikach oferty PP3-VII oraz o rozpoczęciu kolejnej emisji obligacji serii PP3-VIII. W ramach poprzedniej oferty bank wyemitował 40.397 obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 40.397.000 zł. Emisja obligacji korporacyjnych serii PP3-VII obejmowała 50.000 szt. obligacji, a więc nie została objęta w całości.

Po niedawnym zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF i jego opublikowaniu, spółka podała do wiadomości warunki oferty obligacji serii T1. Obligacje serii T1 są pierwszą serią oferowaną w ramach programu emisji obligacji, którego łączna wartość wynosi 150 mln zł. Spółka Kruk korzysta z dobrej koniunktury – obligacje firm windykacyjnych są poszukiwane przez inwestorów na rynku. W ramach serii T1 oferowane będzie 150.000 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda, czyli łączna wartość emitowanych obligacji wyniesie maksymalnie 15 mln zł.

Po ogromnym sukcesie emisji serii C, w której zebrano 200 mln zł w ciągu jednego dnia, spółka błyskawicznie podjęła decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji. W dniu 14 listopada 2013 r. zarząd PKN Orlen S.A. poinformował o publicznej emisji obligacji niezabezpieczonych serii D. Korzystając z ogromnego popytu spółka zdecydowała się obniżyć oprocentowanie swoich obligacji w stosunku do oprocentowania poprzedniej serii o 10 punktów bazowych, do 130 punktów ponad stopę WIBOR 6M.

Zarząd Spółki Bloober Team S.A. przekazał w komunikacie bieżącym o zamiarze przeprowadzenia oferty obligacji korporacyjnych serii C. W ofercie prywatnej inwestorzy będą mogli objąć obligacje spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 1.500.000 zł.

Zarząd Kruk S.A. poinformował w komunikacie bieżącym o planowanym przeprowadzeniu niepublicznej emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii U1. Propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 wytypowanych przez spółkę inwestorów. Oferta prywatna obligacji serii U1 ma być przeprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Getin Noble Bank S.A. poinformował o rozpoczęciu kolejnej publicznej oferty obligacji korporacyjnych w ramach swojego programu emisji obligacji o łącznej wartości 750 mld zł.

Zapisy na obligacje rozpoczynają się w dniu 5 listopada i mają potrwać do 22 listopada 2013 r. Wpłaty na obligacje mogą być dokonywane również do dnia 22 listopada 2013 r. Emitent planuje dokonanie przydziału obligacji na dzień 29 listopada 2013 r.

Zarząd PKN Orlen S.A. poinformował o rozpoczęciu emisji niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych serii C. Emisja obligacji serii C odbywa się w ramach programu publicznych emisji obligacji, którego łączna wartość wynosi maksymalnie 1 mld zł. Łączny nominał oferowanych do objęcia obligacji serii C wynosi 200 mln zł.

Od dnia 14 października trwają zapisy w ofercie publicznej obligacji serii PP3-VI Getin Noble Banku S.A. Składanie zapisów ma potrwać do dnia 31 października. Wpłat środków na obligacje można dokonywać również do dnia 31 października. Data emisji obligacji przypada na 7 listopada, wtedy też obligacje mają zostać przydzielone inwestorom.