W dniu dzisiejszym Indos SA poinformował w raporcie bieżącym, że w dniu 8 czerwca 2016 roku zarząd spółki

podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii J.

Emitowane papiery będą zabezpieczone. Spółka planuje wyemitować do 10.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. W przypadku uplasowania całości emisji, Indos pozyska 10 mln złotych.

Bank Pocztowy w poniedziałek, 16 maja 2016 r., poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji serii P1, w związku z ofertą publiczną 10.000.000 obligacji banku, o wartości nominalnej 100 zł każda.

Bank Pocztowy S.A. zamierza zaoferować inwestorom możliwość nabycia obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 50.000.000 zł. Oferta kierowana jest do inwestorów detalicznych oraz ma promować małych inwestorów.

Oferta obligacji Banku Pocztowego odbędzie się w ramach programu emisji obligacji własnych, podporządkowanych. 50 mln zł to wartość pierwszej puli obligacji, oferowanych w ramach programu.

Ewentualna redukcja zapisów będzie prowadzona w taki sposób, że zapisy opiewające na ilość obligacji nie większą niż 300 sztuk, i które zostaną złożone nie później niż do całkowitego pokrycia puli 300 tys. obligacji, nie będą redukowane. W przypadku zapisów na ilość obligacji serii P1 opiewających na ponad 300 szt. obligacji, zapisy będą redukowane proporcjonalnie. Minimalna wielkość zapisu na obligacje Banku Pocztowego wynosi 5.000 zł (50 obligacji)

Prezes banku, Szymon Midera, powiedział że intencją jest preferowanie najmniejszych inwestorów.

Zarząd Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AD1. Spółka zamierza pozyskać nie więcej niż 50 mln zł (chce wyemitować do 50.000 obligacji o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł).

Będą to walory 3-letnie, niezabezpieczone, o odsetkach wypłacanych co 3 miesiące. Oprocentowanie zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu budowania książki popytu (book building).

AOW Faktoring S.A., której trzy serie obligacji są już notowane na rynku Catalyst, zamierza wyemitować kolejną serię obligacji i wprowadzić ją do obrotu na tym rynku.

AOW Faktoring S.A. jest firmą rodzinną – 100% kapitału zakładowego znajduje się w posiadaniu panów Juliana i Michała Kinkel. Pan Julian Kinkel posiada 98,89% akcji a pan Michał Kinkel pozostałe 1,11% kapitału. Pan Julian Kinkel jest wiceprezesem a pan Michał Kinkel prezesem spółki AOW faktoring. Dzięki temu, że firma AOW Faktoring jest firmą rodzinną, a akcjonariusze są jednocześnie zarządzającymi, decyzje Zarządu są ściśle związane z interesem i bezpieczeństwem działania firmy.

Dzięki współpracy z profesjonalną Firmą Pożyczkową udostęniamy możliwość współfinansowana pożyczki dla podmiotu gospodarczego. Minimalna kwota wejścia to 200 tys. zł (łączna wysokość pożyczki: 1 mln zł), oprocentowanie 9% w skali roku, pożyczka na 12 miesięcy (z opcją przedłużenia spłaty pożyczki o kolejne 12 miesięcy).

Jutro rozpoczyna się publiczna oferta obligacji serii AB2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 1.350.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 135 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DB. Spółka chce w ramach IV Programu Emisji Obligacji wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł (200.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł).

W dniu 11 kwietnia 2016 roku spółka PCC Rokita opublikowała „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA”. Wcześniej, w dniu 23 marca bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła „Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.” prospekt został opublikowany w dniu 29 marca 2016 r.

Prospekt emisyjny spółki dopuszcza możliwość emisji w ramach ofert publicznych nie więcej niż 2.000.000 obligacji o wartości nominalnej równej 100,00 złotych każda, a więc łącznie obligacji o wartości nominalnej do dwustu milionów złotych. Obligacje te będą oferowane w seriach.

Pierwszą emitowaną publicznie serią w ramach zatwierdzonego prospektu mają być obligacje serii DA. Opublikowane „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA” zakładają emisję do 250.000 sztuk obligacji o nominale 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji serii DA ma być stałe i zostało ustalone na poziomie 5% w skali roku. Kupony od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie pięciu lat od daty ich przydziału (27 kwietnia 2021 r.), przy czym spółka zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego ich wykupu. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu wcześniejszego wykup Obligacji podejmować może Zarząd Emitenta (PCC Rokita S.A.) w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały. Obligacje serii DA nie będą zabezpieczone. Emitent planuje wprowadzenie obligacji serii DA do obrotu na rynku Catalyst.

Rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii W2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Razem z firmą pożyczkową specjalizującą się w krótkoterminowym finansowaniu podmiotów gospodarczych (pożyczki B2B) oferujemy możliwość ulokowania środków w sposób analogiczny do nabywania obligacji korporacyjnych. Atrakcyjne oprocentowanie i solidne zabezpieczenie to podstawowe zalety tej inwestycji.

Pożyczki są często wykorzystywane zamiast obligacji korporacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że w wielu wypadkach pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji jest dla przedsiębiorcy niemożliwe lub nieefektywne. W takich wypadkach finansowanie dłużne można zdobyć zaciągając pożyczkę bezpośrednio od wyspecjalizowanego podmiotu i/lub od inwestora.

Pożyczki przygotowywane przez naszego partnera charakteryzują się następującymi cechami: