Jutro rozpoczyna się publiczna oferta obligacji serii AB2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 1.350.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 135 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Zarząd PCC Rokita S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii DB. Spółka chce w ramach IV Programu Emisji Obligacji wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł (200.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł).

W dniu 11 kwietnia 2016 roku spółka PCC Rokita opublikowała „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA”. Wcześniej, w dniu 23 marca bieżącego roku, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), zatwierdziła „Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji PCC Rokita S.A.” prospekt został opublikowany w dniu 29 marca 2016 r.

Prospekt emisyjny spółki dopuszcza możliwość emisji w ramach ofert publicznych nie więcej niż 2.000.000 obligacji o wartości nominalnej równej 100,00 złotych każda, a więc łącznie obligacji o wartości nominalnej do dwustu milionów złotych. Obligacje te będą oferowane w seriach.

Pierwszą emitowaną publicznie serią w ramach zatwierdzonego prospektu mają być obligacje serii DA. Opublikowane „Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii DA” zakładają emisję do 250.000 sztuk obligacji o nominale 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji serii DA ma być stałe i zostało ustalone na poziomie 5% w skali roku. Kupony od obligacji będą płacone co trzy miesiące. Wykup obligacji nastąpi w terminie pięciu lat od daty ich przydziału (27 kwietnia 2021 r.), przy czym spółka zastrzegła sobie możliwość wcześniejszego ich wykupu. Decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu wcześniejszego wykup Obligacji podejmować może Zarząd Emitenta (PCC Rokita S.A.) w drodze podjęcia odpowiedniej uchwały. Obligacje serii DA nie będą zabezpieczone. Emitent planuje wprowadzenie obligacji serii DA do obrotu na rynku Catalyst.

Rozpoczęła się publiczna oferta obligacji serii W2 Kruk S.A. W jej ramach oferowanych jest 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł. Podstawowe parametry oferty poniżej:

Razem z firmą pożyczkową specjalizującą się w krótkoterminowym finansowaniu podmiotów gospodarczych (pożyczki B2B) oferujemy możliwość ulokowania środków w sposób analogiczny do nabywania obligacji korporacyjnych. Atrakcyjne oprocentowanie i solidne zabezpieczenie to podstawowe zalety tej inwestycji.

Pożyczki są często wykorzystywane zamiast obligacji korporacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że w wielu wypadkach pozyskanie finansowania w drodze emisji obligacji jest dla przedsiębiorcy niemożliwe lub nieefektywne. W takich wypadkach finansowanie dłużne można zdobyć zaciągając pożyczkę bezpośrednio od wyspecjalizowanego podmiotu i/lub od inwestora.

Pożyczki przygotowywane przez naszego partnera charakteryzują się następującymi cechami:

W dniu 29 września 2015 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii C.

Zarząd Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. podjął w dniu 6 lipca 2015 roku uchwałę w sprawie emisji obligacji zwykłych serii B. W komunikacje spółka poinformowała, że emisja będzie miała charakter oferty prywatnej.

PCC Rokita opublikowała Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii CA. Łącznie ma być wyemitowanych 200.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda. Wartość emisji sięgnie 20 mln zł.

Obligacje będą miały stałe oprocentowanie wynoszące 5% p.a. (t.j. w skali roku) a ich wykup nastąpi po 5 latach od dnia przydziału. Emitent zastrzegł sobie również prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych papierów.

W celu sfinansowania działalności swojej spółki, przedsiębiorca (osoba fizyczna) poszukuje finansowania.

Parametry pożyczki i zabezpieczenia:

Kwota pożyczki

525 000 zł 

Okres finansowania

12 miesięcy

Oprocentowanie

stałe, 10% w skali roku

Wypłata  środków dla pożyczkobiorcy

jednorazowo, po podpisaniu aktu notarialnego i dokonaniu wpisu w KW nieruchomości

Harmonogram spłaty pożyczki

- odsetki spłacane w ratach miesięcznych

- kapitał spłacany w ostatnim miesiącu

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie

Aktywa stanowiące zabezpieczenie pożyczki

nowy lokal mieszkalny o powierzchni ponad 100 m2, położony w Krakowie w dzielnicy Prądnik Czerwony

 

Kruk SA poinformował, że jego zarząd podjął 7 maja 2015 r. uchwałę o emisji obligacji korporacyjnych serii W1 oraz ustalił ostateczne warunki tych obligacji (w tym cenę emisyjną i liczbę oferowanych obligacji). Obligacje są objęte prospektem emisyjnym podstawowym II Programu Emisji Obligacji Publicznych zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 grudnia 2014 r.