Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 24 marca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Spółka chce wyemitować do 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje będą niezabezpieczone, dwuletnie, z odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy.

W dniach 10 – 31 marca 2014 roku trwają zapisy w ramach publicznej oferty obligacji korporacyjnych Getin Noble Bank serii PP3-XI.

Najistotniejsze parametry oferowanych walorów:

Po raz drugi w tym roku z emisją obligacji rusza Getin Noble Bank S.A. W ramach publicznego programu emisji obligacji PP3 emituje X serię o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 zł. Można przypuszczać, że jednym z powodów przeprowadzania oferty jest sukces poprzedniej emisji, której spółka pozyskała 100 mln zł.

W dniu 6 lutego 2014 r. Zarząd MNI S.A. podjął uchwały w przedmiocie emisji przez spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1, w tym dotyczące  zatwierdzenia dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z tą emisją. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 17 marca 2014 roku.

Z pierwszą w tym roku publiczną emisją obligacji ruszył Getin Noble Bank S.A.

W ramach serii PP3-IX oferowanych jest 100.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.

Zapisy można składać w dniach 20 stycznia – 7 luty 2014 roku. Również do 7 lutego przyjmowane są wpłaty na obligacje.

Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poinformował, że w dniu 17 grudnia 2013 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii C. Aby uchwała była ważna wymaga jeszcze zgody Zgromadzenia Inwestorów BEST II NS FIZ, które odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 r.

Informację o planowanej emisji obligacji przekazała Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. Zarząd spółki poinformował, że podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Planowana emisja obejmuje 5.000 sztuk obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej 1.000 zł. Łączna wartość emisji wyniesie więc 5.000.000 zł. Emisja dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia przez inwestorów co najmniej 500 sztuk obligacji.

Getin Noble Bank poinformował o wynikach oferty PP3-VII oraz o rozpoczęciu kolejnej emisji obligacji serii PP3-VIII. W ramach poprzedniej oferty bank wyemitował 40.397 obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 40.397.000 zł. Emisja obligacji korporacyjnych serii PP3-VII obejmowała 50.000 szt. obligacji, a więc nie została objęta w całości.

Po niedawnym zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF i jego opublikowaniu, spółka podała do wiadomości warunki oferty obligacji serii T1. Obligacje serii T1 są pierwszą serią oferowaną w ramach programu emisji obligacji, którego łączna wartość wynosi 150 mln zł. Spółka Kruk korzysta z dobrej koniunktury – obligacje firm windykacyjnych są poszukiwane przez inwestorów na rynku. W ramach serii T1 oferowane będzie 150.000 sztuk obligacji o wartości 100 zł każda, czyli łączna wartość emitowanych obligacji wyniesie maksymalnie 15 mln zł.

Po ogromnym sukcesie emisji serii C, w której zebrano 200 mln zł w ciągu jednego dnia, spółka błyskawicznie podjęła decyzję o emisji kolejnej transzy obligacji. W dniu 14 listopada 2013 r. zarząd PKN Orlen S.A. poinformował o publicznej emisji obligacji niezabezpieczonych serii D. Korzystając z ogromnego popytu spółka zdecydowała się obniżyć oprocentowanie swoich obligacji w stosunku do oprocentowania poprzedniej serii o 10 punktów bazowych, do 130 punktów ponad stopę WIBOR 6M.