W dniu 1 sierpnia 2019 roku Kruk SA poinformował o podjęciu przez zarząd spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii AJ1. Emisja w trybie publicznym zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu VI programu emisji.

W dniu 5 lipca 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny VI programu emisji obligacji wrocławskiej spółki KRUK SA. Prospekt dotyczy przeprowadzenia ofert publicznych obligacji korporacyjnych oraz ubiegania o ich dopuszczenie do obrotu na rynku Catalyst. Łączna wartość nominalna obligacji, które mogą być zaoferowane inwestorom na podstawie zatwierdzonego prospektu, to 700 mln złotych. Jest to zatem największy program emisyjny w historii spółki Kruk.

Zarząd PCC Rokita SA poinformował , że w dniu 5 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę sprawie emisji obligacji serii FA w ramach VI Programu Emisji Obligacji.

Spółka zaoferuje 220.000 obligacji 7-letnich o wartości nominalnej 100 złotych każda. W przypadku objęcia wszystkich papierów przez inwestorów, łączna wartość nominalna obligacji wyniesie zatem 22 mln złotych. Obligacje będą oprocentowane. Emitent będzie wypłacał kupony co 3 miesiące, wg rocznej stałej stopy w wysokości 5%.

PKN Orlen S.A. ogłosił kolejną emisję w ramach II Publicznego Programu Emisji. W ramach oferty publicznej spółka zaoferuje 2 mln obligacji serii B o łącznej wartości 200 mln złotych. Wartość nominalna jednego waloru to 100 zł i tyle wynosi wartość minimalnego zapisu, gdyż można składać zapisy nawet na 1 sztukę obligacji, a cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

W dniu 20 lipca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy spółki PKN Orlen. Prospekt związany jest z II programem Emisji Obligacji. Emitent zamierza w drodze emisji publicznych pozyskać do 1 mld złotych. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst. Termin ważności prospektu to 12 miesięcy i w tym czasie koncern petrochemiczny będzie miał prawo przeprowadzać kolejne emisje obligacji, których parametry będą każdorazowo określane w ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.

W dniu 26 maja Komisja nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Echo Investment. Prospekt został przygotowany w związku z planowanym programem publicznych emisji obligacji korporacyjnych. Kielecki deweloper planuje pozyskać do 300 mln złotych z emisji papierów złotówkowych oraz denominowanych w euro. Emitowane obligacje będą wprowadzane do obrotu na giełdzie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego przez PCC Rokita SA. Dokument został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku rada nadzorcza koncernu paliwowego PKN Orlen wyraziła zgodą na drugi program emisji obligacji detalicznych. W ramach programu mogą zostać wyemitowane różne serie obligacji o wartości nominalnej do 1 mld złotych. Czas trwania programu to 12 miesięcy.

W dniu 23 stycznia 2017 roku rozpoczęła się emisja obligacji korporacyjnych spółki Victoria Dom S.A. Emitent to warszawski deweloper działający od 1998 roku, realizujący osiedla domków jednorodzinnych oraz budynki wielorodzinne z dodatkowymi lokalami użytkowymi.

Obligacje oferowane są na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka oferuje do objęcia 10.500 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. W przypadku pełnego sukcesu emisji deweloper pozyska 10,5 mln złotych. Środki z emisji będą przeznaczone na zakup gruntów inwestycyjnych oraz finansowanie bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta.

W dniu 17 stycznia 2017 roku spółka ED invest poinformowała o podjęciu uchwały w sprawie emisji kolejnej serii obligacji korporacyjnych. Nowe obligacje (seria C) będą papierami na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Spółka zaoferuje 10.000 obligacji, co oznacza, że w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych obligacji emitent pozyska 10 mln złotych. Natomiast próg emisji wynosi 8 mln złotych.