W dniu 26 maja Komisja nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Echo Investment. Prospekt został przygotowany w związku z planowanym programem publicznych emisji obligacji korporacyjnych. Kielecki deweloper planuje pozyskać do 300 mln złotych z emisji papierów złotówkowych oraz denominowanych w euro. Emitowane obligacje będą wprowadzane do obrotu na giełdzie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego sporządzonego przez PCC Rokita SA. Dokument został przygotowany w związku z planowaną ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu obligacji emitowanych w ramach V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku rada nadzorcza koncernu paliwowego PKN Orlen wyraziła zgodą na drugi program emisji obligacji detalicznych. W ramach programu mogą zostać wyemitowane różne serie obligacji o wartości nominalnej do 1 mld złotych. Czas trwania programu to 12 miesięcy.

W dniu 23 stycznia 2017 roku rozpoczęła się emisja obligacji korporacyjnych spółki Victoria Dom S.A. Emitent to warszawski deweloper działający od 1998 roku, realizujący osiedla domków jednorodzinnych oraz budynki wielorodzinne z dodatkowymi lokalami użytkowymi.

Obligacje oferowane są na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka oferuje do objęcia 10.500 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. W przypadku pełnego sukcesu emisji deweloper pozyska 10,5 mln złotych. Środki z emisji będą przeznaczone na zakup gruntów inwestycyjnych oraz finansowanie bieżącej działalności deweloperskiej Emitenta.

W dniu 17 stycznia 2017 roku spółka ED invest poinformowała o podjęciu uchwały w sprawie emisji kolejnej serii obligacji korporacyjnych. Nowe obligacje (seria C) będą papierami na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Spółka zaoferuje 10.000 obligacji, co oznacza, że w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych obligacji emitent pozyska 10 mln złotych. Natomiast próg emisji wynosi 8 mln złotych.

W komunikacie z dnia 28 listopada zarząd spółki CI Games S.A. poinformował o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu emisji obligacji korporacyjnych na okaziciela. Papiery te będą niezabezpieczone, łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 15 mln złotych, a sama emisja ma zakończyć się w 2016 roku. Jednocześnie zarząd emitenta zastrzegł sobie prawo do ustalenia ostatecznych warunków emisji (termin, łączna wartość emitowanych obligacji i inne parametry) w zależności od sytuacji na rynku długu.

Kruk S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500 mln zł. W jego ramach planuje emitować obligacje publiczne w złotych lub w EURO, które będą zdematerializowane i nie będą miały formy dokumentu.

Zarząd spółki Kruk S.A. poinformował o podjęciu w dniu 5 sierpnia uchwały o emisji obligacji niezabezpieczonych serii AA3.

Kapitał z emisji pozyskany przez windykatora ma być przeznaczony na zakup pakietów wierzytelności przez spółki, które należą do Grupy Kapitałowej Kruk. Jako cele alternatywne podano: refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej lub finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej w drodze akwizycji.

Obligacje Kruk S.A. będą denominowane w euro, a wielkość emisji została ustalona na nie więcej niż 20 mln euro. Obligacje będą sprzedawane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej obligacji.

Emisja będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

Zarząd VOXEL S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii G. Łącznie spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 10 mln zł.

Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii F w ramach Programu Emisji Obligacji przyjętego uchwałą Zarządu nr 01/06/2016. Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 10.000 walorów o jednostkowej wartości nominalnej i cenie emisyjnej wynoszącej 1.000 zł. Emitent planuje pozyskać maksymalnie 10 mln zł, które chce przeznaczyć na sfinansowanie wykupu obligacji serii E.