Poniżej zamieszczamy dwie propozycje udzielenia przedsiębiorcom pożyczki zabezpieczonej przewłaszczeniem nieruchomości. Pierwsza oferta dotyczy kwoty 850 tys. złotych, a druga kwoty 2,5 mln złotych. Istnieje możliwość zainwestowania całej kwoty wymaganej przez pożyczkobiorców lub dokonanie inwestycji wspólnie z firma pożyczkową strukturyzujacą transakcje. W obu przypadkach oprocentowanie wynosi 15% w skali roku, a czas trwania pożyczki to 12 miesięcy.

W celu pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego koniecznego do osiągnięcia wyższych stóp zwrotu w okresie sezonowego ożywienia rynkowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje krótkoterminowego finansowania w formie pożyczki.

Po sukcesie oferty obligacji serii A, Echo Investment informuje o emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym podstawowym który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 czerwca 2014 r.

Dzięki współpracy z podmiotem organizującym transakcje pożyczkowe, oferujemy możliwość lokowania środków będącą atrakcyjną alternatywą dla zakupu obligacji korporacyjnych.

 Zarząd ED invest S.A. poinformował 6 maja o uchwałach zmieniających warunki emisji obligacji serii A i B.

  • Została ustalona marża odsetkowa na poziomie 5%, która będzie dodawana do stawki WIBOR 3M w celu określenia wysokości kwartalnych kuponów od obligacji.
  • Zmieniony został próg dojścia emisji do skutku i wynosi on 6.500 sztuk prawidłowo subskrybowanych i opłaconych obligacji dla każdej z serii.
  • Podjęta została decyzja o podjęciu kroków celem wprowadzenia obligacji obu serii do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, którego organizatorem jest GPW.

Wczoraj Hussar Gruppa S.A., spółka przeprowadzająca publiczną emisję obligacji, opublikowała aneks do memorandum informacyjnego. Zgodnie z nim termin przyjmowania zapisów na obligacje został wydłużony do 14 maja. Przydział obligacji ma być dokonany 16 maja.

W dniu 9 kwietnia rozpoczyna się emisja ostatniej serii obligacji spółki PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji o wartości 1 mld złotych. Wszystkie dotychczasowe serie obligacji (od A do E) oferowały 4-letni okres zapadalności oraz zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR6M. Spółka systematycznie zmniejszała oferowaną marżę z poziomu 150 punktów bazowych przy serii A do 130 punktów przy serii E. Pogarszanie warunków oprocentowania obligacji nie odstraszyło inwestorów, a wręcz przeciwnie, każda kolejna seria sprzedawała się lepiej (szybciej).

Zarząd PCC Rokita S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii BA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji wspomnianych obligacji. Jest to pierwsza emisja w ramach II Programu Emisji Obligacji.

Spółka planuje wyemitować 220.000 obligacji serii BA o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł. Łączna wartość emisji wyniesie więc 22 mln zł.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. PKN ORLEN rozpoczął ofertę publiczną piątej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych w ramach programu emisyjnego o wartości 1 mld złotych. Seria E obejmie 2 mln sztuk obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Decyzja o emisji serii E zapadła na podstawie analiz sytuacji rynkowej, w tym aktywności inwestorów na rynku Catalyst. Znaczenie miała również duża popularność, jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji Orlenu.

Od jutra zaczyna się oferta publiczna obligacji korporacyjnych serii S spółki Hussar Gruppa. Do tej pory spółka emitowała obligacje w ramach ofert prywatnych i papiery te nie trafiły na rynek zorganizowany. Tym razem zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst.