Wczoraj Hussar Gruppa S.A., spółka przeprowadzająca publiczną emisję obligacji, opublikowała aneks do memorandum informacyjnego. Zgodnie z nim termin przyjmowania zapisów na obligacje został wydłużony do 14 maja. Przydział obligacji ma być dokonany 16 maja.

W dniu 9 kwietnia rozpoczyna się emisja ostatniej serii obligacji spółki PKN Orlen w ramach programu publicznych emisji obligacji o wartości 1 mld złotych. Wszystkie dotychczasowe serie obligacji (od A do E) oferowały 4-letni okres zapadalności oraz zmienne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR6M. Spółka systematycznie zmniejszała oferowaną marżę z poziomu 150 punktów bazowych przy serii A do 130 punktów przy serii E. Pogarszanie warunków oprocentowania obligacji nie odstraszyło inwestorów, a wręcz przeciwnie, każda kolejna seria sprzedawała się lepiej (szybciej).

Zarząd PCC Rokita S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii BA oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji wspomnianych obligacji. Jest to pierwsza emisja w ramach II Programu Emisji Obligacji.

Spółka planuje wyemitować 220.000 obligacji serii BA o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł. Łączna wartość emisji wyniesie więc 22 mln zł.

W dniu 2 kwietnia 2014 r. PKN ORLEN rozpoczął ofertę publiczną piątej serii papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych w ramach programu emisyjnego o wartości 1 mld złotych. Seria E obejmie 2 mln sztuk obligacji o łącznej wartości 200 mln zł. Decyzja o emisji serii E zapadła na podstawie analiz sytuacji rynkowej, w tym aktywności inwestorów na rynku Catalyst. Znaczenie miała również duża popularność, jaką cieszyły się poprzednie cztery serie obligacji Orlenu.

Od jutra zaczyna się oferta publiczna obligacji korporacyjnych serii S spółki Hussar Gruppa. Do tej pory spółka emitowała obligacje w ramach ofert prywatnych i papiery te nie trafiły na rynek zorganizowany. Tym razem zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji do notowań na rynku Catalyst.

Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 24 marca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A. Spółka chce wyemitować do 10.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje będą niezabezpieczone, dwuletnie, z odsetkami wypłacanymi co 6 miesięcy.

W dniach 10 – 31 marca 2014 roku trwają zapisy w ramach publicznej oferty obligacji korporacyjnych Getin Noble Bank serii PP3-XI.

Najistotniejsze parametry oferowanych walorów:

Po raz drugi w tym roku z emisją obligacji rusza Getin Noble Bank S.A. W ramach publicznego programu emisji obligacji PP3 emituje X serię o łącznej wartości nominalnej 80.000.000 zł. Można przypuszczać, że jednym z powodów przeprowadzania oferty jest sukces poprzedniej emisji, której spółka pozyskała 100 mln zł.

W dniu 6 lutego 2014 r. Zarząd MNI S.A. podjął uchwały w przedmiocie emisji przez spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A1, w tym dotyczące  zatwierdzenia dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z tą emisją. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie dłuższym niż do 17 marca 2014 roku.

Z pierwszą w tym roku publiczną emisją obligacji ruszył Getin Noble Bank S.A.

W ramach serii PP3-IX oferowanych jest 100.000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.

Zapisy można składać w dniach 20 stycznia – 7 luty 2014 roku. Również do 7 lutego przyjmowane są wpłaty na obligacje.