Oprocentowanie obligacji notowanych na Catalyst

Oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst w pierwszym kwartale bieżącego roku ukształtowało się na średnim poziomie 5,97%. Biorąc pod uwagę ten sam okres, najlepiej oprocentowane bankowe lokaty roczne** dawały około 2,6%zysku, a obligacje skarbowe przynosiły średnio 3,05% (kwartał wcześniej było to 3,16%).

Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 130% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanych lokat i o ok. 96% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Biorąc pod uwagę obligacje korporacyjne z wyłączeniem banków komercyjnych, średni dochód z obligacji wyniósł 6,28% (w poprzednim kwartale 6,38%) rocznie. Oprocentowanie obligacji banków komercyjnych ukształtowało się na średnim poziomie 4,50% (poprzedni kwartał – 4,45%). Odsetki od obligacji banków spółdzielczych wyniosły średnio 5,16% (poprzednio – 5,18%)

W dniu 7 kwietnia 2016 roku Regis sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 kwietnia nastąpi przedterminowy wykup obligacji serii A1 na żądanie Emitenta. Obligatariusze zdążyli już się przyzwyczaić do systematycznego wykupu obligacji serii A1 amortyzacji obligacji), jednak tym razem spółka postanowiła skorzystać z opcji call i wykupić wszystkie pozostałe w obrocie papiery serii A1. Ustalenie praw do wykupu nastąpi 21 kwietnia.

Kruk S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii AB1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, w tym ich ceny emisyjnej i liczby emitowanych walorów. Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępnym na stronie internetowej emitenta.

Spółka Everest Capital Sp. z o.o. poinformowała o przeniesieniu przedsiębiorstwa Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. na spółkę Everest Finanse Spółka Akcyjna. Przeniesienia dokonano w związku ze zmianą ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1357 polegającą w szczególności na wprowadzeniu obowiązku prowadzenia działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.

Zarząd spółki akcyjnej Kruk poinformował w komunikacie o podjęciu w dniu 25 lutego 2016 r. uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA2.

Celem emisji jest przeznaczenie pozyskanych środków na:

  • nabycie pakietów wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Kruk przez akwizycje.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała w komunikacie o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego III programu emisji obligacji Kruk S.A. Dokument sporządzony został w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) poinformowała w serii raportów bieżących o zakończeniu procesu refinansowania zadłużenia. Oszczędności dla spółki, związane z redukcją kosztów odsetkowych mają wynieść 400 mln zł rocznie.

Oprocentowanie

Średnie oprocentowanie* obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst na koniec czwartego kwartału 2015 roku wyniosło 6,04% (w poprzednim kwartale 6,15%). W tym samym czasie najlepiej oprocentowane lokaty roczne** przynosiły ok. 2,6% zysku, a oprocentowanie obligacji skarbowych wyniosło średnio 3,16% (w poprzednim kwartale 3,37%). Zysk z obligacji korporacyjnych oprocentowanych na poziomie średniej rynkowej był więc o ok. 132% wyższy niż w przypadku najlepiej oprocentowanej lokaty i o ok. 91% wyższy niż w przypadku obligacji skarbowych.

Zarząd REGIS Sp. z o.o. przekazał informację, że w dniu 29 stycznia 2016 r. obligatoryjny wykup części obligacji serii A1.

Okresowa amortyzacja obejmie 420 sztuk obligacji, czyli 5% łącznej liczby wyemitowanych papierów serii A1.

Kruk S.A. poinformował o dojściu emisji obligacji serii W2 do skutku i przydzieleniu inwestorom wszystkich 300.000 walorów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30 mln zł.

Zapisy w ramach oferty publicznej przyjmowane były w dniach 18-25 listopada 2015 r. W tym okresie 982 inwestorów złożyło zapisy na 1.996.503 obligacji. W związku z tym emitent dokonał redukcji zapisów (stopa redukcji wyniosła 84,97%).