Kruk S.A. poinformował o podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji korporacyjnych serii AB1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, w tym ich ceny emisyjnej i liczby emitowanych walorów. Obligacje objęte są prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego i dostępnym na stronie internetowej emitenta.

Kruk seria AB1W drodze oferty publicznej oferowanych będzie 650.000 niezabezpieczonych i zdematerializowanych walorów o jednostkowej wartości nominalnej 100 zł. Cena emisyjna również wynosi 100 zł – emitent chce pozyskać 65 mln zł. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji.

Kruk S.A. zamierza wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne i oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego (a więc przy obecnej wysokości stawek WIBOR oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym powinno wynieść ok. 4,82% w skali roku).

Termin wykupu obligacji będzie wynosił 60 miesięcy od daty przydziału, a emitent zarezerwował sobie możliwość wcześniejszego wykupu obligacji według własnego uznania nie wcześniej niż po upływie 6 miesiący od daty przydziału tych obligacji. Natomiast obligatariuszom nie będzie przysługiwało prawo żądania wcześniejszego wykupu poza przypadkami przewidzianymi przez ustawę o obligacjach.

Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

Emitent poinformował również, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. na dzień 31.12.2015. posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 942 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych.

Pozostałe szczegóły oferty publicznej i parametry oferowanych obligacji poznamy po publikacji pełnych ostatecznych warunków emisji obligacji.

Zobacz także