Zarząd spółki akcyjnej Kruk poinformował w komunikacie o podjęciu w dniu 25 lutego 2016 r. uchwały w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA2.

Celem emisji jest przeznaczenie pozyskanych środków na:

  • nabycie pakietów wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • refinansowanie zadłużenia Grupy Kapitałowej Kruk, lub na
  • finansowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Kruk przez akwizycje.

Logo KrukEmisja obligacji serii AA2 ma być przeprowadzona nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Wyemitowane obligacje mają być zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzone do obrotu w ASO na rynku Catalyst. Po rejestracji obligacji serii AA2 w KDPW, płatności świadczeń pieniężnych z tytułu obligacji będą dokonywane przez Emitenta, za pośrednictwem KDPW.

Parametry emisji obligacji

Uchwała Zarządu Kruk S.A. przewiduje emisję nie więcej niż 150.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA2, o wartości nominalnej 1.000 złotych każda.

Cena emisyjna obligacji ma być równa ich wartości nominalnej.

Oprocentowanie obligacji ustali Zarząd emitenta, w drodze odrębnej uchwały, na podstawie wyników budowy księgi popytu. Okres odsetkowy ma wynosić trzy miesiące.

Termin wykupu obligacji Kruk S.A. został określony na 72 miesiące (6 lat) licząc od daty przydziału obligacji. Wykup obligacji będzie następował poprzez zapłatę obligatariuszom środków pieniężnych równych wartości nominalnej obligacji.

Obligacje serii AA2 nie będą zabezpieczone.

Emisja obligacji serii AA2 Kruk S.A. ma być przeprowadzona w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149 adresatów.

Zobacz także