W dniu 17 października 2014 roku zakończyła się emisja 3-letnich obligacji korporacyjnych Lokum Deweloper S.A. Spółka wyemitowała zabezpieczone obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych (próg emisji wynosił 25 mln złotych). Oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co zaowocowało nadsubskrypcją.

Logo Lokum Deweloper

Zabezpieczeniem papierów serii A jest hipoteka na działce o wartości 35 mln złotych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane wg stawki WIBOR 6M + 3,80 %, przy czym marża może się zmieniać zgodnie z warunkami emisji. Odsetki będą wypłacane co pół roku. Warunki emisji określają kowenanty finansowe i zdarzeniowe. Spółka zamierza wprowadzić obligacje serii A do obrotu na rynku Catalyst.

Grupa Lokum jest jednym z czterech największych deweloperów mieszkaniowych na rynku wrocławskim. W ciągu 10 lat działalności oddała do użytku ponad 1600 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni bliskiej 90.000 m2. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie prowadzonych przez grupę oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.

Zobacz także